ВУЗ ШАГ

Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

 

Сутуга О.Г.

 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  УЧНІВ

 

Завдання по підготовці до ЗНО

 

ТЕСТ 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

 

Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Два автомобілі рухаються в одному напрямку по прямому шосе з однаковими швидкостями . Чому дорівнює швидкість першого автомобіля відносно другого?

 

2. На рисунку подано графік залежності переміщення від часу за умови рівномірного прямолінійного руху. Якою є швидкість руху тіла?

3. Прямуючи з одного пункту в другий, мотоцикліст рухався зі швидкістю 60 км/год, а дорогою назад — зі швидкістю 10 м/с. Якою була середня швидкість мотоцикліста за весь час руху?

 

4. Яка формула (і) відповідає графіку залежності проекції швидкості від часу, зображеному на рисунку?

 

5. На рисунку зображено графік залежності проекції прискорення від часу. Вважаючи, що початкова швидкість тіла дорівнювала нулю, визначте переміщення через 4 с від початку руху.

 

6. Залежність координати від часу для певного тіла описується рівнянням х = 8t—t2. У який момент часу проекція швидкості тіла на вісь Ох дорівнює нулю?

 

7. Від високої скелі відколовся і став вільно падати камінь. Яку швидкість він матиме через 3 с від початку падіння?

 

8. Стрілу пущено вертикально вгору. Проекція її швидкості на вертикальний напрямок змінюється з часом відповідно до графіка на рисунку. У який момент часу стріла досягне максимальної висоти?

 

9. М’яч кидають із даху, розташованого на висоті 20 м від землі. Його початкова швидкість дорівнює 25 м/с і напрямлена горизонтально. Якою є дальність польоту м’яча?

 

10. 3 якою швидкістю треба кинути тіло горизонтально з певної висоти А, щоб дальність польоту дорівнювала висоті, з якої кинуто тіло?

 

11. Граючись, двоє хлопчиків кидають один одному м’яч На яку висоту підніметься м’яч під час гри, якщо від одного гравця до другого він летить протягом 2 с?

 

12. 3 якою лінійною швидкістю відбувався рівномірний рух по колу радіусом 50 м, якщо за 10 хв. тіло зробило 60 обертів?

 

13. Яку поступальну швидкість мають верхні точки обода велосипедного колеса, якщо велосипедист їде зі швидкістю 20 км/год?

 

14. Під яким кутом до горизонту потрібно кинути тіло з початковою швидкістю 20 м/с, щоб тіло впало на відстані 40 м від точки кидка? Опором повітря знехтуйте.

Вважайте, що g= 10 м/с2.

 

Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.

 

15. Установіть відповідність між кінематичними поняттями і їх означеннями.

1 Механічний рух

2 Система відліку

3 Швидкість

4 Прискорення

 

А Характеризує швидкість зміни переміщення

Б Характеризує швидкість зміни швидкості

В Вводиться для визначення розташування тіла в будь-який момент часу

Г Характеризує залежність координати від часу

Д Характеризує зміну з часом розташування одного тіла відносно другого

 

16. Вісь Ох напрямлена вздовж траєкторії прямолінійного руху тіла. Установіть відповідність між рухом тіла і кінематичними характеристиками руху.

1 Тіло рухається рівномірно в напрямку осі Ох

2 Тіло рухається рівномірно в напрямку, поотилежному осі Ох

3 Тіло рухається прискорено в напрямку осі Ох

4 Тіло рухається уповільнено в напрямку осі Ох

 

 

У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

 

17. Із двох пунктів, відстань між якими 100 м, одночасно назустріч одне одному почали рухатися два тіла. Швидкість одного з них 20 м/с. Якою є швидкість другого тіла, якщо вони зустрілися через 4 с? Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________

 

18. Під час рівноприскореного руху зі стану спокою тіло проходить за п’яту секунду 90 см. Визначте шлях тіла за сьому секунду. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

 

19. Тіло, що вільно падало без початкової швидкості, в останню секунду падіння пройшло 2/З свого шляху. Знайдіть увесь шлях, пройдений тілом.

Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

 

20. За графіком залежності швидкості від часу для тіла, що рухається прямолінійно (див. рисунок), визначте модуль переміщення тіла за перші 6 с руху. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:_____________________________________

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

 

Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Які з величин (швидкість, сила, прискорення, переміщення) у разі механічного руху завжди збігаються за напрямком?

А Сила і прискорення

Б Сила і швидкість

В Сила і переміщення

Г Прискорення і переміщення

 

2. Рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Це тіло рухається чи перебуває в стані спокою?

А Тіло обов’язково перебуває в стані спокою

Б Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою

В Тіло обов’язково рухається рівномірно прямолінійно

Г Тіло рухається рівноприскорено

 

3. На рисунку подано графік залежності від часу рівнодійної всіх сил, що діють на тіло, яке рухається прямолінійно. У якому інтервалі часу швидкість зростала?

А Тільки в інтервалі 0—1 с

Б Тільки в інтервалі 0—3 с

В Тільки в інтервалі 0—4 с

Г Тільки в інтервалі 0—5 с

 

4. Людина тягне динамометр за гачок із силою 80 Н, другий гачок динамометра прикріплено до стіни. Якими є показання динамометра?

 

5. Молоток масою 800 г б’є по цвяху й забиває його в дошку. Швидкість молотка перед ударом дорівнює 5 м/с, після удару — 0. Якою є середня сила удару молотка, якщо тривалість удару 0,2 с?

 

6. Масивний вантаж підвішений на тонкій нитці 1 (див. рисунок). Знизу до вантажу прикріплена така сама нитка 2. Яка з ниток обірветься першою, якщо різко смикнути за нитку 2?

 

7. На рисунку а зображено динамометр із вантажем і учнівською лінійкою. Використовуючи показання динамометра (рисунок б), визначте жорсткість пружини динамометра.

 

 

8. Суцільний циліндр підвішений до динамометра. На рисунку показано шкалу динамометра, коли циліндр перебуває в повітрі (а) і повністю занурений у воду (б). Визначте густину матеріалу циліндра.

 

9. Кінь тягне віз. Порівняйте модулі сил F1 дії коня на віз і F2 дії воза на коня під час рівномірного руху воза.

 

10. На експериментальному пристрої, зображеному на рисунку, установлено дві кулі масами mE і mM (mM = 0,1 кг), скріплені стиснутою легкою пружиною. Чому дорівнює маса mK, якщо після перепалення нитки l1 = 1 м, l2 = 0,5 м?

 

11. На гладенькому горизонтальному столі розташовані два бруски, зв’язані міцною ниткою (див. рисунок). Маса першого бруска 0,5 кг, а другого — 0,1 кг. До першого бруска прикладено горизонтальну силу З Н. Яка сила діє на другий брусок?

 

12. Після удару ключкою шайба масою 150 г ковзає по льоду. При цьому п швидкість змінюється відповідно до рівняння υK = 20 – 3t. Яким є коефіцієнт тертя шайби об лід?

 

13. На рисунку прив’язаний до нитки тягарець обертається по колу з доцентровим прискоренням а0 , що дорівнює 3 м/с2(див. рисунок). З яким прискоренням обертатиметься тягарець, якщо нитка порветься?

 

14. Камінь, прив’язаний до мотузки завдовжки L = 2,5 м, рівномірно обертається у вертикальній площині (див. рисунок). Маса каменя 2 кг. Яким має бути значення періоду обертання каменя, щоб його вага в точці А дорівнювала нулю?

 

Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.

 

15. Установіть відповідність між назвами фізичних величин, що стосуються основ динаміки, і формулами.

1 Прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі

2 Перша космічна швидкість

3 Вага тіла, що рухається з прискоренням

4 Швидкість супутника, який рухається по коловій орбіті на висоті А

 

16. Установіть відповідність між деякими умовами (або властивостями) та їхнім поясненням.

1 Одна з властивостей сил, пов’язаних із третім законом Ньютона

2 Одна з відмінностей ваги від сили тяжіння

3 Умова, за якої вага тіла дорівнює нулю

4 Одна з причин виникнення сили тертя

 

А На тіло діє тільки сила тяжіння

Б Мають різну фізичну природу

В Мають ту саму фізичну природу, оскільки зумовлені однією взаємодією

Г Точки земної поверхні поблизу екватора розташовані далі від центра Землі, ніж точки біля полюсів

Д Дія сил міжмолекулярного притягання

 

У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях, (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

 

17. Знайдіть проекцію сили Fx, що діє на тіло масою 500 кг, якщо тіло рухається прямолінійно і його координата змінюється за законом х = 20 – 10t + t2. Відповідь наведіть у ньютонах.

Відповідь:___________________________________

 

18. Знайдіть абсолютне подовження троса з коефіцієнтом жорсткості 100 кН/м під час буксирування автомобіля масою 2 т з прискоренням 0,5 м/с2. Відповідь наведіть у сантиметрах.

Відповідь:___________________________________ /span>

 

19. Визначте прискорення вільного падіння на висоті, яка дорівнює радіусу Землі. Відповідь наведіть у метрах на секунду у квадраті.

Відповідь:___________________________________

 

20. Рушивши з місця, автобус масою 10 т набрав на шляху 50 м швидкість 10 м/c. Знайдіть коефіцієнт тертя, якщо сила тяги дорівнює 14 кН.

Відповідь:___________________________________ 

 

 

 

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

 

Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіпляється з нерухомим візком масою 2 кг. Якою є швидкість візків після їхнього зчеплення?

 

2. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, влучає в нерухому платформу з піском і застрягає в піску. З якою швидкістю стала рухатися платформа?

 

3. На рисунку показано залежність імпульсу автомобіля від часу. Який із графіків зміни з часом сили, що діє на автомобіль, відповідає цій залежності?

 

4. Рух кульки масою 500 г описується рівнянням x = 0,5 — 4t + 2t2. Визначте імпульс кульки через 3 с після початку відліку часу.

 

5. Недеформовану пружину жорсткістю 30 Н/м розтягли на 0,04 м. Чому дорівнює потенціальна енергія розтягнутої пружини?

 

6. Санчата ковзають горизонтальною поверхнею. На рисунку показано залежність механічної енергії санчат від їхньої координати. Який із графіків показує залежність сили, що діє на санчата, від координати?

7. Кулька скочувалася з гірки по трьох різних жолобах. У якому з випадків 1—3, зображених на рисунку, виконано більшу роботу сили тяжіння?

 

8. Ракета, що складається з двох ступенів, рухалася зі швидкістю υ0 = 6 км/с (a). Ступінь І після відділення рухався зі швидкістю υ1 = 2 км/с (б). Маса ступеня І m1 =1∙103 кг, маса ступеня II m2 = 2∙103 кг. Якою була швидкість ступеня II після відділення першого?

 

9. Пластилінова куля масою 0,1 кг зі швидкістю 1 м/с налітає на нерухомий візок масою 0,1 кг, прикріплений до пружини (див. рисунок),

і прилипає до нього. Чому дорівнює повна енергія системи під час її подальших коливань? Тертям знехтувати.

 

10. Щоб розтягти пружину на 5 см, треба виконати роботу, яка дорівнює 0,25 Дж. Яку силу треба прикласти, щоб розтягти недеформовану пружину на 10 см?

 

11. Ковзаняр масою 70 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою 3 кг зі швидкістю 8 м/с відносно Землі. На яку відстань відкотиться при цьому ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід 0,02?

 

12. Схилом гори завдовжки 500 м скотилися з висоти 10 м санчата масою 60 кг. Визначте середню силу опору в хоці скочування санчат, якщо біля підніжжя гори вони мали швидкість 8 м/с. Початкова швидкість санчат дорівнювала нулю.

 

13. Куля масою 10 г, що летіла зі швидкістю 800 м/с, пробила дошку завтовшки 8 см. Після цього швидкість кулі зменшилася до 400 м/с. Знайдіть середню cилу опору, що діяла на кулю.

 

14. Невелике тіло зісковзує з вершини півсфери радіусом 30 см. На якій висоті тіло зірветься з поверхні півсфери й полетить униз? Тертя не враховувати.

 

Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.

 

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються законів збереження, і самими формулами.

1 Імпульс сили

2 Робота сили тяжіння

3 Робота сили пружності

4 Кінетична енергія

 

 

16. Установіть відповідність між фізичною величиною та її характеристикою.

1 Потужність

2 Енергія

3 Кінетична енергія

4 Потенціальна енергія

 

А Характеризує рух тіла

Б Характеризує взаємодію тіл або частин тіла В Характеризує швидкість виконання роботи

Г Характеризує роботу сили тертя під час руху по замкненій траєкторії

Д Характеризує здатність тіла виконувати роботу внаслідок зміни свого стану

 

У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

 

17. Людина і візок рухаються одне назустріч одному, причому маса людини у 2 рази більша, ніж маса візка. Швидкість людини 2 м/с, а візка 1м/с. Людина заскакує на візок і залишається на ньому. Якою стала швидкість людини разом із візком? Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________

 

18. Потяг масою 2000 т рухаючись із місця з прискоренням 0,2 м/с2, досягає потрібної швидкості через 1 хв. Визначте середню потужність потягу, якщо коефіцієнт опору руху 0,005. Відповідь наведіть у мегаватах.

Відповідь:___________________________________

 

19. Знайдіть ККД похилої площини завдовжки 1 м і заввишки 0,6 м, якщо коефіцієнт тертя під час руху по ній тіла дорівнює 0,1.

Відповідь:___________________________________

 

20. Камінь масою 0,4 кг кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Чому дорівнюють кінетична й потенціальна енергії каменя на висоті 15 м? Відповідь наведіть у джоулях.

Відповідь:___________________________________

 

 

 

Виховна робота